Tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteröidyn informointi

Rekisterinpitäjä:
Puheterapeutti Tmi Riitta Douai
Kulovalkeantie 21 C 105, 02760 Espoo
riitta.douai(at)kolumbus.fi
040 5019615

Henkilötietoja kerätään henkilötietorekisteriin puheterapia-asiakkaan arvioimiseksi, terapian toteuttamiseksi ja mahdollisen jatkohoidon järjestämiseksi.

Tiedot on saatu asiakkaalta itseltään / vanhemmalta, hoidosta vastaavalta taholta, päiväkodista / koulusta, osa tiedoista syntyy puheterapian kuluessa.

Henkilötietojen käsittely perustuu lakiin (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992, STM:n asetus potilasasiakirjoista 298/2009). Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä luovutetaan ulkopuolisille vain rekisteröidyn / vanhemman luvalla. Henkilötietoja luovutetaan asiakkaalle / vanhemmille, hoidosta vastaavalle taholle sekä Kelalle. Henkilötietojen säilyttämisaika on määritelty STM:n asetuksessa potilasasiakirjoista 298/2009.

Rekisteröidyn oikeudet:
Rekisteröidyllä / vanhemmilla on oikeus pyytää rekisteritietojen oikaisemista. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.